Заеми

Дружеството може да вземе от банката заем за оперативни нужди. Различните банки имат различни условия за одобрение на кредити в зависимост от искания кредит, колко е подходяща кредитната ви история, за какво ще се използва кредитът, периода на изплащане и предлаганото обезпечение.
Банките начисляват такси за преглеждане на молбите за кредит и управление на дадения кредит и изискват други форми на плащане на основата на техните условия и ставки. Банката трябва да ви каже за тях, тъй като много от тях се приспадат, когато се дава кредитът.
Таксите обикновено се изчисляват като процент от исканата сума, а при по-големи кредити кредитополучателят може да се окаже със сума, по-малка от тази, която е очаквал първоначално.
Когато се подава молба за кредит, обикновено се изискват следните документи:
формуляр с молба за кредит;
документи, удостоверяващи правното състояние;
финансови отчети - за предишните две години и за последния текущ период;
декларация относно лицата, подписали молбата;
декларация за гражданско и имотно състояние;
бизнес план;
документи, свързани с обезпечението.