Данъци

Националните данъци в България се управляват от Националната агенция за приходите (НАП).

Преки данъци

Дружествата, регистрирани в България, плащат корпоративен данък . Корпоративен данък плащат и чуждестранните юридически лица, които извършват дейност в България чрез място на стопанска дейност. Дружествата, които не са регистрирани в България и не извършват дейност в страната чрез място на стопанска дейност плащат данък само върху доходите, получени от източник в България.

Корпоративният данък е 10% и се регулира от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Корпоративен данък се плаща също от местните юридически лица, които не са търговци, за печалбата им от сделки по чл. 1 от Търговския закон или от отдаване под наем на движимо или недвижимо имущество.

Подаване на данъчна декларация

Ако подлежите на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО, вие или вашите представители трябва да изпратите годишна данъчна декларация в регионалната служба на Националната агенция за приходите според мястото на регистрация на дружеството. Можете да я изпратите по интернет или по пощата и трябва да приложите годишен статистически отчет.

Срокове за подаване на декларацията и за плащане на данъка:

Подаване на декларацията - 31 март следващата година,
плащане на корпоративния данък след приспадане на авансовите плащания - 31 март на следващата календарна година.

С данък 5% се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на:

чуждестранни юридически лица, с изключение на някои случаи.
местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.

С данък при източника в размер 5% се облагат доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, когато едновременно са изпълнени следните условия:

притежател на дохода е чуждестранно юридическо лице от държава - членка на Европейския съюз, или място на стопанска дейност в държава - членка на Европейския съюз, на чуждестранно юридическо лице от държава - членка на Европейския съюз;
местното юридическо лице - платец на дохода, или лицето, чието място на стопанска дейност в Република България е платец на дохода, е свързано лице с чуждестранното юридическо лице - притежател на дохода, или с лицето, чието място на стопанска дейност е притежател на дохода.

С данък върху разходите в размер на 10% се облагат:

социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и наети лица по договори за управление;
представителни разходи, свързани с дейността;
разходи, свързани с експлоатация на превозни средства за управленски цели.

Облагането на доходите на физическите лица, включително на доходите от дейност като едноличен търговец, е уредено със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Данъчно задължени по този закон са:

местните физически лица - за придобити доходи от източници в България и в чужбина;
чуждестранните физически лица - за придобити доходи от източници в България;
местните и чуждестранни лица, задължени да удържат и внасят данъците по ЗДДФЛ.

Видовете данъци върху доходите на физическите лица са:

данък върху общата годишна данъчна основа - 10%
данък върху годишната данъчна основа - 15%
окончателен данък - 10, 7 или 5%.

С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат доходите от трудови правоотношения, от друга стопанска дейност (упражняване на свободна професия, занаят и др.); наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; доходи от прехвърляне на права или имущество и доходи от други източници.

С данък върху годишната данъчна основа се облагат доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, както и доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители или като тютюнопроизводители, които се облагат по ред аналогичен на предвидения за едноличните търговци.

С окончателен данък се облагат конкретно изброени доходи начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица от източници в България, ако не са реализирани чрез определена база в страната, както и някои видове доходи, придобити от местни физически лица. Ставката на данъка е 5% за доходите от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местни и чуждестранни физически лица и 7 % за облагаемите доходи по дългосрочни договори за застраховка "Живот" (когато срокът на договора е 15 или повече години). За останалите доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ ставката е 10%.

Когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от България има разпоредби, различни от тези на данъчния закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.

Непреки данъци

С данък върху добавената стойност се облагат:

всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга;
всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, извършено от регистрирано по закона лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация;
всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната;
всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната на акцизни стоки, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е регистрирано по закона;
вносът на стоки.

За целите на облагането с данък върху добавената стойност (ДДС) на търговията между държавите-членки на Европейския съюз, понятията "износ" и "внос" са заменени с понятието "вътреобщностна доставка" и вътреобщностно придобиване.

 Стандартната данъчна ставка на данъка върху добавената стойност е 20%.Намалена ставка от 9% се прилага единствено за хотелско настаняване.Нулева ставка на данъка се прилага при износ на стоки и международен транспорт.Освобободени от начисляване на ДДС са доставките свързани със здравеопазване, социални грижи,образование, култура,вероизповедания,нестопански характер, земя и сгради,финансови и застрахователни услуги.

Регистрираните по ДДС лица имат право на данъчен кредит  за стоки и услуги,които се   използват за облагаеми доставки и облагаеми със ставка нула и притежават данъчна фактура или митническа декларация.Правото на приспадане на данъчен кредит може да се упражни в срок до 12 месеца от издаването на документа.

Местни данъци

Това са данъци и такси, които се събират от общините, като данъци върху недвижимите имоти, наследствата, даренията, превозните следства, туристически данък, патентен данък и местни такси за битови отпадъци, за ползване на пазари, тротоари, детски ясли, за технически и административни услуги и други. Те са различни за всеки регион и се събират от общините.

Данък върху недвижимите имоти

Данък върху превозните средства.

Данък върху наследствата.