Търговска дейност извън рамките на ЕС

При извършване на търговска дейност извън рамките на ЕС се осъществява митнически контрол в съответствие с разпоредбите на законодателството на Общността и националното българско законодателство.

Износ на стоки


При износ на стоки от Република България за трети страни не се изискват разрешения или лицензи и не се прилагат ограничения, освен ако такива мерки не са оправдани от съображения за опазване на живота и здравето на хората, животните и растенията, опазване на околната среда, и подобни причини. Примери за стоки, които подлежат на контрол при износа са стоките с двойна употреба, опасни химични вещества, застрашени видове от дивата флора и фауна, прекурсори на наркотични вещества и др.
При износ на стоки, произведени в България могат да се използват възможностите, които предоставя Законът за експортното застраховане.

Внос на стоки

При внос на стоки от трети страни, които не са членки на Европейския съюз се прилагат тарифните и нетарифни мерки по търговската политика на Общността.

Административни процедури


Износ на стоки

Основните документи, необходими при осъществяване на износ са: митническа декларация, фактури, транспортни документи, лицензи или разрешения (ако за изнасяната стока се изисква такъв документ, следва да се кандидатства предварително пред съответния компетентен орган за получаването му) и др.

Внос на стоки

При внос на стоки в България от трети страни износителят следва да съблюдава всички изисквания на законодателството (общностно и национално) и следва да представи всички необходими документи. Вносителят дължи също така съответното мито, приложимо за конкретната стока съобразно нейния произход, а също и данък върху добавената стойност. Съгласно Закона за акцизите и данъчните складове при внос в България, за някои стоки (енергийни продукти и електрическа енергия, тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки и др.) се дължи акциз.