Обявяване на отчетите в търговския регистър

Кой, в какви срокове и какво трябва да обяви в Търговския регистър, както и какви са санкциите за при неизпълнение на тези ангажименти - можете да прочетете в края на настоящата публикация.

 Ако решите да се възползвате от нашето редложение - ще подготвим заявлението за обявяване на ГФО, както и декларацията по чл.13, ал.4 и пълномощното за обявяване на ГФО. В случай, че нямате съставени „Протокол за приемане на ГФО” и „Протокол за разпределение на печалбата” – ние ще ги изготвим вместо Вас.
От Вас се иска :

да ни предоставите заверен от управителния орган ГФО за съответната година,  
да подпишете и подпечатате протоколите за разпределение на печалбата, за приемане на ГФО и декларацията по чл. 13, ал.4  
да заверите нотариално изготвеното от нас заявление и пълномощното за представянето на ГФО 
да заплатите държавната такса и таксата за услугата по обявяването на ГФО 

Ако представлявате фирма, която не е развивала дейност и не разполагате с финансови отчети за този период – ние ще поемем и съставянето на финансовия отчет.

или

Ако финансовите отчети на фирмата са изготвени от лице, което не отговаря на изискванията за съставител, съгласно Закона за счетоводството и въз основа на тях са подадени статистическите справки и данъчните декларации – ние можем да извършим проверка на тези отчети и ако няма констатирани несъответствия – да ги заверим, в качеството си на съставители

От Вас се иска :

да ни възложите съставянето на ГФО за съответната година – чрез подписване на подготвен за целта от нас договор за счетоводна услуга  
да подпишете и подпечатате , всички бланки на съставения от нас ГФО, протоколите за разпределение на печалбата, за приемане на ГФО и декларацията по чл. 13, ал.4  
да заверите нотариално изготвеното от нас заявление и пълномощното за представянето на ГФО 
да заплатите държавната такса и таксата за услугата по обявяването на ГФО