Статистика

Събирането, обработката и използването на статистически данни се регулират от Закона за статистиката.

Видове статистика

Националната статистическа система се състои от Националния статистически институт, органите на статистиката и Българската народна банка. Българската народна банка съставя платежния баланс и води паричната и лихвената статистика, както и статистиката на финансовите сметки на страната.

Задължителна национална статистика


Управителите на фирми са задължени да представят достоверни данни на статистическите органи за всички дейности на дружеството, клона, отдела или секцията.
Като част от задълженията ви да предоставяте статистически данни е представянето на  годишен отчет за дейността със статистически преглед и счетоводни документи.
Ако не представите данните в определения срок, откажете да представите данни на статистическите органи или представите невярна информация, може да бъдете глобени от 200 до 2000 лв. При второ нарушение глобата варира между 2000 и 6000 лв

Интрастат

Статистиката за стоките, с които са търгува в рамките на ЕС, се регулира от Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки.

Задължени лица за представяне на декларации по системата Интрастат - са операторите, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране по чл. 18, ал. 1, поотделно за всеки търговски поток - изпращания /240 000 лева /или пристигания/ 240 000 лева/.

Уведомления по Интрастат

Операторите по Интрастат представят декларации по Интрастат и всички други необходими документи , по електронен път, подписани с универсален електронен подпис.
Операторите по Интрастат са задължени да представят декларациите по Интрастат до 14-о число на месеца след съответния референтен период.