Регистрация

Регистрация на фирма

В България съществуват следните форми на търговски дружества:

дружество с ограничена отговорност,
акционерно дружество,
събирателно дружество,
командитно дружество и
командитно дружество с акции.

Търговските дружества се учредяват като отделни от учредителите си юридически лица. Независимо от националността на техните учредители, всички регистрирани в България дружества се счита за български юридически лица, които се учредяват и съществуват съгласно действащото българско законодателство.

Чуждестранното участие в капитала на българско дружество може да е 100%. Учредените дружества стават правоспособни юридически лица от момента на вписването им в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

Времето, необходимо за вписване, заличаване и обявяване на актове в търговския регистър за търговски дружества е незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването на заявленията в търговския регистър, освен ако със закон е предвидено друго.

Дружество с ограничена отговорност

Дружеството с ограничена отговорност е предпочитана форма на търговска дейност, поради изискването за минимален капитал от 2 лева, ограничената отговорност на съдружниците до размера на дружествения капитал и опростената корпоративна структура на управление.

Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. За прехвърлянето на дружествен дял на трети лица е необходимо предварително одобрение от общото събрание. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Няма ограничения чужденец да бъде назначен за управител на дружество.

Акционерно дружество


Характерно за акционерното дружество е липсата на лична ангажираност на акционерите в дейността на дружеството, както и на нормативно установени ограничения относно прехвърлянето на акции. Минималният регистриран капитал, необходим за учредяване на Акционерно дружество е в размер на 50.000 българския лева (около 26.000 евро).

Корпоративната структура на управление на Акционерно дружество се състои от:

общо събрание на акционери;
съвет на директорите (едностепенна система на управление), или надзорен съвет и управителен съвет(в случай на двустепенна система на управление).

Клон

За установяване на чуждестранни инвестиции по българското право в допълнение към петте вида търговски дружества, посочени по-горе, може да се избере една от следните организационни форми:

клон и търговско представителство.

Търговец, който има право да извършва търговска дейност според националния си закон може да впише клон в Търговския регистър. Клонът не е отделно юридическо лице. За клона не се изисква да има внесен капитал или отделни органи на управление. Неговите активи и пасиви се считат за активи и пасиви на търговеца.

Търговско представителство

Чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в България търговски представителства. Търговските представителства се регистрират в Българската търговско-промишлена палата. Търговското представителство не е отделно юридическо лице и не може да извършва стопанска дейност. Така, едно търговското представителство има за цел да извършва нестопанска дейност, като организиране на промоции, изложби или демонстрации, обучение и реклама на продукти или услуги.