Счетоводство

Търговските дружества, регистрирани в България, трябва да прилагат система на двустранно счетоводно записване съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството. Този закон определя счетоводните документи, които всички търговски дружества трябва да изготвят.

Предприятията в Република България изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти

Годишните финансови отчети се изготвят и представят на базата на Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия от предприятията ,които не превишават следните показатели: 

-балансова стойност на активите - 8 млн.лева,
-нетни приходи от продажби - 15 млн.лева,
-средна численост на персонала за годината - 250 човека

На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на:

-акционерни дружества и командитни дружества с акции;
-предприятия, които са емитенти по Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
-кредитни институции,застрахователни и инвестиционни предприятия,дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;
-предприятия за които това изискване е установено със закон;
-всички останали предприятия с изключение на предприятията,които не превишават следните критерии:

- балансова стойност на активите- 1,5 млн.лева,

- нетни приходи от продажби - 2,5 млн. лева,

- средна численост на персонала за годината- 50 човека

Годишният финансов отчет се състои от:

-Счетоводен баланс,
-Отчет за приходите и разходите,
-Отчет за паричните потоци,
-Отчет за собствения капитал
-Приложение
-Годишен доклад за дейността/само за предприятията,подлежащи на одит/ 

Предприятията изготвят годишните си финансови отчети до 31 март на следващата година и ги представят по избор пред Националната агенция за приходите или Националния статистически институт.

Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и годишния доклад за дейността ,приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган чрез заявяване и представяне за обявяване в Търговския регистър:

-едноличните търговци до 31 май на следващата година
-дружествата с ограничена отговорност- в срок до 30 юни на следващата година
-всички други търговци по смисъла на Търговския закон-в срок до 31 юли на следващата година